لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
شماره مناقصه: 6649
موضوع مناقصه: احداث كانال جنب مجتمع فرهنگيان (چاپ اول)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري لار در نظر دارد به استناد بودجه سال 1394 احداث كانال جنب مجتمع فرهنگيان را با مبلغ 8/000/000/000 ريال از محل اعتبارات داخلي شهرداري لار از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران داراي صلاحيت واجدالشرايط واگذار نمايد از كليه پيمانكاران دعوت بعمل مي آيد با شرايط زير جهت اخذ مدارك اسناد مناقصه و ساير ااطلاعات و جزئيات پروژه كه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد به واحد فني و مهندسي شهرداري لار مراجعه و يا با شماره تلفن 52339492-071 تماس نمايند.

1- ارائه مبلغ 400/000/000 ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر در وجه شهرداري لار يا واريز وجه به حساب 100790329766 بانك شهر شهرداري لار

2- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انجام معامله نگردند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3- هزينه مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

4- مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 10 روز پس از درج آگهي چاپ دوم در روزنامه و محل تحويل پاكت دبيرخانه شهرداري لار ميباشد.

5- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- مدت اجراي پروژه 60 روز ميباشد.

نوبت چاپ اول :   94/11/12

نوبت چاپ دوم:    94/11/18

 

محمد رضا قنبرنژاد

 شهردار لار

 

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal