لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
شماره مناقصه: 3279
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی انسانی
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/07/01
آخرین مهلت: 1397/06/31

شهرداری لار به استناد مجوز 138-96/3/8 شورای محترم اسلامی شهر لار در نظر دارد انجام موضوع تأمین نیروی انسانی خدماتی( تعداد نیروی مورد نیاز 14 نفر) را به شرکت های دارای صلاحیت و واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکت های صلاحیت دار و واجد شرایط دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به شهرداری لار واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 52339490 آماده پاسخ گویی می باشد 

* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 190/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب 100790329766 سپرده بانک شهر شعبه بنام شهرداری لار

* برندگان اول تا سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

* در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی با وجه نقد اخذ می گردد.

* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 97/06/31 می باشد.

* تاریخ بازگشایی پاکتها مورخ 97/07/01 میباشد.

* مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.

* هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول کلیه شروط و تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود.

* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت چاپ اول آگهی: 97/06/14

نوبت چاپ دوم آگهی: 97/06/21

 

محمد رضا قنبرنژاد

                                                شهردار لار
فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal