لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
شماره مناقصه: 3822
موضوع مناقصه: آگهی مزایده فروش زمین
تاریخ بازگشایی پاکت ها: 1397/08/10
آخرین مهلت: 1397/07/26

شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 564-97/05/15 شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 561/55 مترمربع تحت پلاک ثبتی 1131 با کاربری مسکونی به آدرس شهرقدیم –محله نو پشت مسجد شاهزاده از طریق مزایده طبق آیین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان خرید زمین می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

1-مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده 140/387/500 ریال می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد درآمد اخذ و به حساب شماره 100790329766 بانک شهر و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد.

2-حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازای هر مترمربع 5/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 2/807/750/000 ریال می باشد.

3-درصورت برنده شدن و استنکاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد.

4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-سند مالکیت زمین موردنظر در صورت انجام مراحل ثبتی پس از تسویه حساب کامل در مزایده به نام خریدار انتقال می یابد.

6-کلیه هزینه های اگهی ،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7-آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری 97/07/25 و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه 97/07/26 می باشد.

نوبت چاپ اول: 97/07/10

نوبت چاپ دوم: 97/07/16

 

محمد رضا قنبرنژاد

شهردار لار

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal