لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
شماره مناقصه: 4517
موضوع مناقصه: آگهی مزایده فروش زمین (نوبت دوم)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 564-97/05/17 شورای اسلامی شهرلار نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 55/561 مترمربع تحت پلاک ثبتی 1131 با کاربری مسکونی به آدرس شهرقدیم –محله نو پشت مسجد شاهزاده از طریق مزایده طبق آیین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید . لذا کلیه متقاضیان خرید زمین می توانند پس از واریز وجه سپرده شرکت در مزایده پیشنهاد مبلغ خود را به همراه فیش سپرده به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
1-مبلغ واریزی بابت سپرده شرکت در مزایده 140/387/500 ریال می باشد که می بایست فیش مخصوص واحد درآمد اخذ و به حساب شماره 100790329766 بانک شهر و یا ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به همان مبلغ واریز گردد.
2-حداقل قیمت پایه زمین مورد نظر به ازای هر مترمربع 5/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 2/807/750/000 ریال می باشد.
3-درصورت برنده شدن و استنکاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداری ضبط می گردد.
4-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار است و به پیشنهادات خارج از موعد مقرر یا مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6-کلیه هزینه های اگهی ،کارشناسی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهد بود.
7-آخرین مهلت شرکت در مزایده پایان وقت اداری 97/09/07 و تاریخ بازگشایی پاکتها مورخه 97/09/08 می باشد.
نوبت چاپ اول: 97/08/21
نوبت چاپ دوم: 97/08/28
 
 
محمد رضا قنبرنژاد - شهردار لار
فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal