لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
شماره مناقصه: 4533
موضوع مناقصه: آگهی مناقصه عمومی
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

شهرداری لار در نظر دارد عملیات اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری شهر لار را با اعتبار 20/809/331/880 ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دعوت بعمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شهرداری لار واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. ضمناَ در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن: واحد امور قراردادها 52349490 آماده پاسخ گویی می‌باشد.

·        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1/040/446/594 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 100790329766 بانک شهر

·        برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

·        در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانت نامه بانکی اخذ می گردد.

·       آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 97/09/07 می باشد.

·       تاریخ بازگشایی پاکتها مورخ 97/09/08 می باشد.

·       مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد.

·       بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد.

·        سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است. اسناد مناقصه در ساعت های اداری از تاریخ 97/08/23 تا 97/09/07 تسلیم می گردد.

 

نوبت اول: 97/08/21

           نوبت دوم: 97/08/28

 

محمد رضا قنبرنژاد -  شهردار لار

 

                                                                                                                       

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal