لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر
شماره مناقصه: 811
موضوع مناقصه: آگهي مناقصه عمومي احداث 12 واحد مسكوني ويلايي يك طبقه (چاپ دوم)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري لار در نظر دارد به استناد بودجه سال 1395 احداث اسكلت بتني 12 واحد مسكوني ويلايي يك طبقه به متراژ مجموع 1320 مترمربع از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران داراي صلاحيت و واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه پيمانكاران جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد با عنايت به شرايط ذيل جهت اخذ مدارك اسناد مناقصه و نقشه هاي معماري و سازه و ساير اطلاعات و جزئيات به واحد حسابداري شهرداري لار مراجعه و يا با شماره تلفن 52339490-071 تماس حاصل نمايند ضمناً داراي حداقل رتبه 3 در رشته ابنيه ملاك عمل خواهد بود

شرايط مناقصه :

1- ملاك محاسبه جهت پرداخت صورت وضعيت مساحت خالص سقف هاي اجرا شده ميباشد مساحت داكت يا نورگير و ... جز محاسبات قرار نمي گيرد.

2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه دويست و بيست و چهار ميليون ريال بصورت ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي نقدي به حساب سپرده 100790329766 بانكي معتبر در وجه شهرداري لار

3- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نگردند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- هزينه مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پيشنهادي بعنوان ضمانت حسن اجراي تعهدات بصورت ضمانت بانكي اخذ ميگردد

5- آخرين مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 10 روز پس از درج آگهي چاپ دوم در روزنامه است و محل تحويل پاكتها دبيرخانه شهرداري لار ميباشد.

6- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط، فاقد سپرده و به پيشنهاداتي كه پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.

7- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري موضوع ماده 10 آئين نامه معاملات شهرداري ميباشد

8- جهت دريافت اسناد مناقصه ارائه تصوير برابر اصل صلاحيت رتبه بندي مربوطه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري الزامي است.

چاپ اول: 95/02/22

چاپ دوم: 95/02/29

 

محمد رضا قنبرنژاد

شهردار لار

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal