لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
شماره مناقصه: 1671
موضوع مناقصه: اگهي مناقصه احداث و اجراي جدول، رفوژ وسط، كانيوا (چاپ اول)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهي مناقصه

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شهرداري لار به نشاني، فارس، لارستان، شهرقديم، خيابان آيت ا... خامنه اي

2- موضوع مناقصه: عبارت است از احداث و اجراي جدول، رفوژ وسط، كانيوا و ... با اعتبار مبلغ 5/500/000/000 ريال

3- زمان، مهلت و نشاني دريافت اسناد :

1-3- متقاضيان مي توانند حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي چاپ دوم با مراجعه حضوري به واحد امور قراردادها به نشاني مندرج در بند يك آگهي، اسناد مناقصه را دريافت نمايند.

2-3- مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 10 روز كاري پس از درج آگهي چاپ دوم در روزنامه و محل تحويل پاكات دبيرخانه شهرداري ميباشد

4- نوع و مبلغ تضمين شركت درمناقصه : ارائه مبلغ 275/000/000 ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر بودجه شهرداري لار يا واريز وجه به حساب 100790329766 بانك شهر شهرداري لار

5- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين به پيشنهادهايي كه پس از مهلت مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انجام عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

7- هزينه آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي شرايط و مندرجات مناقصه و قرارداد مربوطه ميباشد.

9- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به اسناد مناقصه مندرج است.

چاپ اول: 1395/04/01           

چاپ دوم: 1395/04/09           
 

محمدرضا قنبرنژاد

شهردار لار

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal