لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۹ شنبه ۳ آبان
شماره مناقصه: 6760
موضوع مناقصه: احداث، حفظ و نگهداري فضاي سبز سطح شهر (چاپ دوم)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:
آگهي مناقصه

شهرداري لار در نظر دارد باستناد بودجه سال95، احداث، حفظ و نگهداري فضاي سبز سطح شهر به همراه كليه ملزومات و تأسيسات ايجاد شده را با شرايط زير به شركتها و پيمانكاران صلاحيت دار واجد الشرايط در اين زمينه واگذار نمايد. از كليه متقاضيان دعوت بعمل مي آيد در مهلت مقرر جهت اخذ اسناد مناقصه به واحد فضاي سبز شهرداري مراجعه نمايند متقاضيان مي توانند جهت اطلاعات بيشتر در ساعات اداري به واحد فضاي سبز شهرداري مراجعه و يا با تلفن 2-52339490 داخلي 203 يا 09171842581 تماس حاصل نمايند.

1- كل كار شامل احداث و حفظ و نگهداري فضاي سبز محدوده شهر لاركه جزئيات آن در اسناد مناقصه ذكر شده است.

2- واگذاري خدمات فوق به مدت يك سال از تاريخ 95/2/1 تا 96/2/1 بوده و در صورت رضايت شهرداري با شرايط جديد قابل تمديد خواهد بود.

3- متقاضيان شركت در مناقصه پيشنهادات خود را به همراه ديگر اسناد مناقصه كه همگي ممهور و گواهي شده است حداكثرتا پايان مدت 10 روز از انتشار آگهي چاپ دوم به دبيرخانه شهرداري لار تحويل نمايند.

4- قيمت پايه واگذاري كل خدمات فوق ماهيانه 1/230/000/000 ريال ميباشد.

5- تأمين كل تجهيزات و نيروي انساني و ماشين آلات با پيمانكار ميباشد.

6- متقاضيان ميبايست مبلغ 738/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مناقصه واريز به حساب شهرداري نموده يا ضمانت نامه بانكي ارائه نمايند.

7- جزئيات قرارداد و ساير شرايط در اسناد مناقصه قيد گرديده است.

8- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مجاز و مختار ميباشد.

9- هزينه مناقصه بر عهده برنده مناقصه است.

10- در صورت استنكاف نفرات اول، دوم و سوم برنده مناقصه از انعقاد قرارداد سپرده آنها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

11- به پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش يا مشروط و يا فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

چاپ نوبت اول: 94/11/18

چاپ نوبت دوم: 94/11/24 

                                                                                                  محمدرضا قنبرنژاد

                                                                                                        شهردار لار

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal