لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
شماره مناقصه: 2097
موضوع مناقصه: آگهي مناقصه عمومي احداث اسكلت بتوني 12 واحد مسكوني ويلايي (نوبت سوم) - چاپ دوم
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهي مناقصه عمومي ( نوبت سوم)

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شهرداري لار به نشاني فارس- لارستان- شهرقديم، خيابان آيت ا... خامنه اي

2- موضوع مناقصه : عبارت است از احداث اسكلت بتني 12 واحد مسكوني ويلايي يك طبقه براساس شرايط مندرج در اسناد فني مناقصه با اعتبار مبلغ 4/480/000/000 ريال

3- زمان، مهلت و نشاني دريافت اسناد :

3-1- متقاضيان مي توانند حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي چاپ دوم با مراجعه حضوري به واحد امور قراردادها و نشاني مندرج در بند يك آگهي اسناد مناقصه را دريافت نمايد

3-2- مهلت قبول و پيشنهادات حداكثر تا 10 روز كاري پس از درج آگهي چاپ دوم در روزنامه و محل تحويل پاكات دبيرخانه شهرداري ميباشد

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : واريز مبلغ 224/000/000 ريال به شماره حساب 100790329766 بانك شهر شهرداري لار يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به همين مبلغ

5- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين به پيشنهادات خارج از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انجام عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

7- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي شرايط و مندرجات مناقصه و قرارداد مربوطه ميباشد.

8- هزينه برگزاري مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

9- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت آگهي چاپ اول : 95/04/28

نوبت آگهي چاپ دوم : 95/05/04

 

محمد رضا قنبرنژاد

                                               شهردار لار

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal