لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
شماره مناقصه: 2293
موضوع مناقصه: آگهي مناقصه عمومي مطالعه و طراحي سيستم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و سيلابهاي شهري شهر لار - چاپ دوم
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهي مناقصه عمومي مطالعه و طراحي سيستم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و سيلابهاي شهري شهر لار

 

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شهرداري لار به نشاني فارس لارستان شهر قديم خيابان آيت ا... خامنه اي

2- موضوع مناقصه : عبارت است از مطالعه و طراحي سيستم جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و سيلابهاي شهري شهر لار با اعتبار 4/000/000/000 ريال

3- زمان مهلت و نشاني دريافت اسناد :

3-1- متقاضايان مي توانند حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ انتشار آگهي چاپ دوم با مراجعه به واحد امور قراردادها به نشاني مندرج در بند يك آگهي، اسناد مناقصه دريافت نمايند.

3-2- مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 10 روز كاري پس از درج آگهي چاپ دوم در روزنامه و محل تحويل پاكات دبيرخانه شهرداري ميباشد

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ارائه مبلغ 400/000/000 ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا واريز وجه به حساب 1007903297660 بانك شهر شهرداري لار

5- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين به پيشنهادات پس از مهلت مقرر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انجام عقد قرارداد نگردند به نفع شهردراي ضبط خواهد شد.

7- هزينه آگهي مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و مندرجات مناقصه و قرارداد مربوطه ميباشد.

9- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

چاپ اول : 95/05/04

چاپ دوم: 95/05/11

 

محمد رضا قنبرنژاد

   شهردار لار

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal