لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
شماره مناقصه: 7063
موضوع مناقصه: آگهي مناقصه عمومي احداث اسكلت بتوني ساختمان شهرداري (چاپ اول)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهي مناقصه عمومي

شهرداري لار در نظر دارد به استناد بودجه سال 1394 احداث اسكلت بتوني ساختمان شهرداري حدوداً به متراژ 5000 مترمربع براساس نقشه هاي معماري و سازه را از محل اعتبارات داخلي شهرداري از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران داراي صلاحيت و واجد شرايط واگذار نمايد لذا از كليه پيمانكاران جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد با عنايت به شرايط ذيل جهت اخذ مدارك اسناد مناقصه و نقشه هاي معماري و سازه و ساير اطلاعات و جزئيات به واحد حسابداري شهرداري لار مراجعه و يا با شماره تلفن 52339492-071 تماس حاصل نمايند و در نهايت پس از ممهور نمودن كليه نقشه ها و اسناد مناقصه قيمت پيشنهادي هر مترمربع مساحت خالص اسكلت را پيشنهاد نمايند.
 

1- ملاك محاسبه جهت پرداخت صورت وضعيت مساحت خالص سقف هاي اجرا شده ميباشد مساحت داكت يا نورگير و ... جز محاسبات قرار نمي گيرد.

2- واريز مبلغ يك ميليارد ريال به حساب 100790329766 بابت سپرده شركت در مناقصه يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر در وجه شهرداري لار

3- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نگردند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4- هزينه مناقصه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود

5- مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 10 روز پس از درج آگهي چاپ دوم در روزنامه است و محل تحويل پاكات دبيرخانه شهرداري لار ميباشد.

6- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط، فاقد سپرده و به پيشنهاداتي كه پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.


چاپ اول : 94/12/03

چاپ دوم : 94/12/09

محمدرضا قنبرنژاد
شهردار لار

                                                                                              

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal