لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
شماره مناقصه: 238
موضوع مناقصه: آگهي مناقصه عمومي فضاي سبز شهر لار (نوبت اول ) - چاپ دوم
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

آگهي مناقصه عمومي فضاي سبز شهر لار (نوبت اول )

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شهرداري لار به نشاني فارس لارستان- شهرقديم- خيابان آيت ا... خامنه اي

2- موضوع مناقصه : عبارت است از اجراي حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر لار با اعتبار پايه ماهيانه 1/457/000/000 ريال (معادل يكصد و چهل و پنج ميليون و هفتصد هزار تومان)

3- زمان مهلت و نشاني دريافت اسناد :

متقاضيان مي توانند حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ نشر آگهي چاپ دوم مورخه 96/02/04 با مراجعه حضوري به واحد فضاي سبز به نشاني مندرج در بند يك آگهي، اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت نمايند و تاريخ بازگشايي پاكات 96/02/09 ميباشد و محل تحويل پاكات دبيرخانه شهرداري ميباشد.

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ارائه مبلغ 87/420/000 تومان (معادل 5%درصد كل مبلغ قرارداد) به عنوان سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر يا واريز وجه به حساب سپرده شماره 1007903297660 بانك شهر

5- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط و مخدوش، فاقد سپرده و پيشنهادات پس از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده مناقصه شدند و حاضر به انعقاد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

7- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي شرايط و مندرجات مناقصه و قرارداد مربوطه ميباشد.

8- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است ضمناً متقاضيان محترم ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 09171842581 تماس حاصل فرمايند .

 

نوبت چاپ اول: 96/01/19

نوبت چاپ دوم: 96/01/26

 

محمد رضا قنبرنژاد

شهردار لار

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal