لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
شماره مناقصه: 300
موضوع مناقصه: آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (نوبت اول) - چاپ دوم
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

                                                                                                                                                    شماره: 300

تاريخ: 1396/01/17

 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي نوبت اول

شهرداري لار باستناد مجوز شماره 1633-95/11/27 شوراي اسلامي شهر لار در نظر دارد اجراي زيرسازي و آسفالت پروژه هاي مندرج در بودجه سال 1396 را با مشخصات ذكر شده در اسناد مناقصه و با شرايط كلي زير و با مبلغ برآورد 27/500/000/000 ريال از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانكاران حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

شرايط :

1- تأمين قير مورد نياز جهت تهيه آسفالت بر عهده شهرداري مي باشد.

2- شركت كنندگان درمناقصه ميبايست مبلغ 1/375/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه به حساب 100790229766 شهرداري لار نزد بانك شهر واريز يا معادل همين مبلغ ضمانت نامه بانكي معتبر را ضميمه پيشنهاد خود ارائه نمايند.

3- پيشنهاددهندگان اسناد و پيشنهادات خود را در پاكت (( الف)) حاوي ضمانت شركت در مناقصه و پاكت ((ب )) حاوي اساسنامه، آخرين آگهي تغييرات، سوابق شركت و اسناد حايز اهميت جهت بررسي و امتياز بندي در كميته فني بازرگاني شهرداري و پاكت ((ج)) حاوي پيشنهاد مالي و مجموع اين سه پاكت را در يك پاكت واحد لاك و مهر شده تا پايان وقت اداري روز 96/02/06 به دبيرخانه شهرداري لار تحويل نمايند.

4- برندگان نفر اول تا سوم در صورتيكه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

5- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است.

6- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود ميباشد.

7- كليه هزينه هاي برگزاري مناقصه بر عهده برنده مناقصه است.

متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه يا كسب اطلاعات بيشتر به واحد امور مالي مراجعه نمايند.

تاريخ چاپ اول : 96/01/20

تاريخ چاپ دوم : 96/01/27

تاريخ بازگشايي پاكات: 96/02/09

 

محمد رضا قنبرنژاد

شهردار لار

 

 

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal