لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۷ جمعه ۱ تير
شماره مناقصه: 342
موضوع مناقصه: آگهي مزايده اجاره يك قطعه زمين تحت پلاك 73/6790 (نوبت اول) - چاپ دوم
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

                                                                                                                                                   شماره: 342

تاريخ: 1396/01/20 

 

آگهي مزايده اجاره يك قطعه زمين تحت پلاك 6790/73(نوبت اول)

شهرداري لار در نظر دارد مطابق مجوز شماره 715-95/06/08 شوراي اسلامي شهر لار يك قطعه زمين به مساحت 500 مترمربع واقع در بين دو شهر بلوار ولايت، پشت مجتمع كاركنان دولت از اراضي تعاوني مسكن بسيجيان تحت پلاك 6790/73 با حفظ مالكيت قصد واگذاري در قالب عقد اجاره به اشخاص ثالث به منظور انجام فعاليت هاي فرهنگي را دارد لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد پس از واريز سپرده تا تاريخ معين شده ( ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي چاپ دوم) پيشنهاد مبلغ خود را به همراه فيش واريزي به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

1- مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده 1/200/000 ريال كه بايستي به صورت فيش واريزي به حساب سپرده شماره 100790229766 بانك شهر واريز گردد و قيمت پايه اجاره ماهيانه مبلغ 2/000/000 ريال معادل دويست هزار تومان ميباشد

2- در صورت برنده شدن و استنكاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداري ضبط ميگردد

3- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

5- آخرين مهلت شركت در مزايده پايان ساعت اداري 96/02/12 و تاريخ بازگشايي پاكات مورخه 96/02/14 ميباشد.

6- متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تماس 52339490-071 تماس حاصل فرمايند.

نوبت چاپ اول: 96/01/24

نوبت چاپ دوم: 96/01/31

 

محمد رضا قنبرنژاد

شهردار لار

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal