لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ آذر
شماره مناقصه: 576
موضوع مناقصه: آگهي مزايده فروش قطعات مسكوني - چاپ دوم
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

                                                                                                                                                                    شماره: 576

تاريخ: 30/01/1396

 

 

آگهي مزايده فروش قطعات مسكوني

شهرداري لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1323-95/09/15 شوراي اسلامي شهر لار قطعه زمين هايي به پلاك ثبتي مندرج در جدول ذيل با كاربري مسكوني را به متراژهاي مندرج در جدول ذيل طبق آئين نامه مالي شهرداري و شرايط زير بفروش رساند لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد پس از واريز وجه سپرده تا تاريخ معين شده ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهي چاپ دوم پيشنهاد مبلغ خريد خود را به همراه فيش سپرده به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند.

1- مبلغ واريزي بابت سپرده شركت در مزايده مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذيل مي باشد كه بايستي بصورت فيش واريزي به حساب 100790329766 بانك شهر شهرداري لار و يا ارائه ضمانت نامه بانكي معتبر به همان مبلغ واريز گردد.

2- حداقل قيمت پايه زمين مورد نظر به ازاي هرمتر مطابق با مبالغ مندرج در جدول ذيل است.

3- در صورت برنده شدن و استنكاف از معامله سپرده نفرات اول تا سوم به نفع شهرداري ضبط ميگردد.

4- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات خارج از موعد مقرر يا مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

5- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

6- آخرين مهلت شركت در مزايده ساعت 14 مورخ 96/02/27 و تاريخ بازگشايي پاكات مورخه 96/02/30

مي باشد.

7- متقاضيان محترم مي تواند جهت كسب اطلاعات بيشتر و اخذ مدارك مربوطه به واحد امور قراردادها و يا شماره تماس 52339490 تماس حاصل فرمايند.

نوبت چاپ اول : 96/02/10

نوبت چاپ دوم :96/02/17

 

محمدرضا قنبرنژاد

شهردار لار

 

 

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal