لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ آذر
شماره مناقصه: 863
موضوع مناقصه: آگهي مناقصه اجراي اسكلت پايانه مسافربري - چاپ اول
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

                                                                                                            شماره: 863

تاريخ: 1396/02/13 

 

آگهي مناقصه اجراي اسكلت پايانه مسافربري

1- نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شهرداري لار به نشاني فارس- لارستان- شهرقديم خيابان آيت ا... خامنه اي

2- موضوع مناقصه : عبارت است از اجراي اسكلت پايانه مسافربري لار

3- زمان و مهلت و نشاني دريافت اسناد : متقاضيان محترم مي توانند حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ نشر آگهي چاپ دوم با مراجعه به واحد امور قراردادها به نشاني مندرج در بند يك آگهي اسناد مناقصه را دريافت نمايند و حداكثر تا تاريخ 96/03/04 پاكات خود را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند ضمناً تاريخ بازگشايي پاكات مورخه 96/03/06 ميباشد.

4- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: واريز مبلغ 651/108/310 ريال بعنوان سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز همان مبلغ به حساب سپرده 100790329766 بانك شهر

5- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين به پيشنهادات خارج از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انجام عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. و هزينه آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

7- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي كليه شرايط و مندرجات مناقصه و قرارداد ميباشد.

8- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. و متقاضيان محترم مي توانند جهت اخذ اطلاعات بيشتر با شماره 52339490-071 تماس حاصل فرمايند.

نوبت چاپ اول آگهي: 96/02/17

نوبت چاپ دوم آگهي: 96/02/25

 

محمد رضا قنبرنژاد

 شهردار لار

 

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal