لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۵ آذر
شماره مناقصه: 1244
موضوع مناقصه: آگهي مناقصه عمومي - اجراي آسفالت دستي و كانالهاي حفاري
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
آخرین مهلت:

                                                                                              شماره: 1244

                                                                                                      تاريخ: 1396/02/30

آگهي مناقصه عمومي

 

شهرداري لار در نظر دارد به استناد مجوز 31-96/02/19 شوراي اسلامي شهر لار اجراي آسفالت دستي و كانالهاي حفاري را با مبلغ 6/000/000/000 ريال از محل اعتبارات داخلي شهرداري لار از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجدالشرايط واگذار نمايد از كليه پيمانكاران دعوت بعمل مي آيد با شرايط زير جهت اخذ مدارك اسناد منقاصه و ساير اطلاعات و جزئيات پروژه كه در اسناد مناقصه مندرج ميباشد به واحد امور قراردادها شهرداري لار مراجعه و يا با شماره تلفن 52339492-071 تماس حاصل فرمايند.

1- زمان و مهلت و نشاني دريافت اسناد : متقاضيان محترم مي توانند حداكثر تا 10 روز پس از تاريخ نشر آگهي چاپ دوم با مراجعه به واحد امور قراردادها به نشاني مندرج در بند يك آگهي اسناد مناقصه را دريافت نمايند و حداكثر تا تاريخ 96/03/18 پاكات خود را به دبيرخانه شهرداري تحويل نمايند ضمناً تاريخ بازگشايي پاكات مورخه 96/03/20 ميباشد.

2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ارائه مبلغ 300/000/000 ريال (5%درصد كل مبلغ قرارداد) بعنوان سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكي معتبر و يا واريز همان مبلغ به حساب سپرده 100790329766 بانك شهر

3- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار است و به پيشنهادات مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و همچنين به پيشنهادات خارج از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- سپرده نفرات اول تا سوم در صورتيكه برنده شناخته شدند و حاضر به انجام عقد قرارداد نگردند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد و هزينه برگزاري مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

5- شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبولي كليه شرايط و مندرجات مناقصه و قرارداد ميباشد.

6- -مدت اجراي پروژه تا پايان سال 1396 ميباشد.

چاپ نوبت اول آگهي: 96/03/01

چاپ نوبت دوم آگهي: 96/03/08

 

محمد رضا قنبرنژاد

شهردار لار

 

 

فایل:
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal